Onderstaande leveringsvoorwaarden zijn onverkort van toepassing op overeenkomsten met IMK Opleidingen, IPV Training & Advies en Nederlandse Sales Academie.

Artikel 1 Definities

In de algemene leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
a. opdrachtgever: de partij die opdracht geeft
b. opdrachtnemer: IMK Opleidingen B.V, IPV Training en advies B.V, IMK-IPV Academie B.V, Nederlandse Sales Academie (handelsnaam van Opdrachtnemer). Hierna te noemen Opdrachtnemer.
c. overeenkomst: een overeenkomst tot het geven van cursussen, opleidingen, trainingen, danwel
advisering in de ruimste zin des woords, hierna te noemen cursus.

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden, welke door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.

Artikel 3 NRTO

Opdrachtnemer  is lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). Deze Algemene voorwaarden zijn in lijn met de algemene voorwaarden en de gedragscode van de NRTO.

Als lid van de NRTO zijn wij automatisch aangesloten bij de Commissie Kwaliteitshandhaving NRTO. Als u vindt dat een klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld door de Opdrachtnemer kunt u zich richten tot de Commissie Kwaliteitshandhaving NRTO (Papiermolen 34, 3994 DK Houten (info@nrto.nl)). De uitspraak van de NRTO is hierbij bindend.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

04.1   De overeenkomst komt tot stand op het moment dat door opdrachtnemer en opdrachtgever een
opdracht is ondertekend en de documenten waaruit deze ondertekeningen blijken in bezit van opdrachtnemer zijn gekomen, danwel op het moment dat een schriftelijke bevestiging of bevestiging per e-mail is verzonden door opdrachtnemer naar het door opdrachtgever opgegeven (e-mail)adres en deze bevestiging is ontvangen door opdrachtgever. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door opdrachtgever en opdrachtnemer verstrekte informatie. De genoemde documenten worden geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

04.2   Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.

04.3   De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

04.4   Ter zake van het door Opdrachtnemer gevoerde cursusprogramma -te definiëren als het open aanbod cursusprogramma- gelden de voorwaarden zoals weergegeven in 04.5 tot en met 04.9.

04.5   De inschrijving dient te worden gedaan door middel van een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier zoals uitgereikt door Opdrachtnemer, danwel indien de inschrijving middels het digitale aanmeldformulier geschiedt via de website van opdrachtnemer, door middel van een volledig ingevuld formulier en bevestiging van de opdracht door opdrachtgever door middel van verzending van de aanmelding, waarbij opdrachtgever tevens heeft aangegeven de algemene voorwaarden te accepteren.

04.6   Registratie en plaatsing van de deelnemers geschiedt in volgorde van ontvangst van het aanmeldingsformulier door Opdrachtnemer.

04.7   Bij overschrijding van het aantal beschikbare plaatsen per cursus heeft opdrachtnemer het recht de aanmelding van opdrachtgever te annuleren. Opdrachtnemer zal opdrachtgever deelname aan een vergelijkbare cursus aanbieden op een ander tijdstip en/of locatie waarbij aan opdrachtgever het recht toekomt de gewijzigde aanbieding niet te accepteren.

04.8   Opdrachtnemer heeft het recht een cursus bij een naar de mening van opdrachtnemer onvoldoende aantal inschrijvingen, te annuleren. Indien deze situatie zich voordoet, zal met opdrachtgever overleg worden gepleegd ter zake van de aanbieding van een vervangende cursus. Indien deze aanbieding opdrachtgever niet convenieert, zal tot onmiddellijke en volledige restitutie van de betaalde factuur betreffende deze cursus worden overgegaan.

04.9   Opdrachtnemer heeft het recht een inschrijving te weigeren indien naar de mening van opdrachtnemer de cursus waarvoor wordt ingeschreven voor de betreffende inschrijver niet geschikt wordt verondersteld.

Artikel 5 Verplichtingen van de opdrachtgever

05.1   Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig ter beschikking te stellen.

05.2   Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.

05.3   Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

05.4   Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan deze geretourneerd.

05.5   De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en het extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 6 Uitvoering van de opdracht

06.1   Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welk persoon de verleende opdracht uitgevoerd wordt.

06.2   Opdrachtnemer kan pas meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt, indien opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend.

06.3   Indien opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met opdrachtnemer overeenstemming te hebben bereikt. Het bepaalde in de vorige volzin is van overeenkomstige toepassing op opdrachtnemer.

06.4   Opdrachtnemer zal de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de opdracht. Daarbij verschaft opdrachtnemer desgevraagd inzicht in de methoden die het in de onderscheiden fasen van het opleidingsproces toepast.

06.5   Opdrachtnemer houdt op een door opdrachtnemer gekozen wijze documentatie van de uitgevoerde opdrachten, mede met het oog op eventuele verantwoording achteraf.

06.6   Opdrachtnemer heeft het recht zich uit een opdracht terug te trekken indien op grond van omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken, een goede opdrachtuitvoering belemmerd wordt (overmacht).

Artikel 7 Geheimhouding

07.1   Opdrachtnemer is, tenzij hij een wettelijke plicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden.

07.2   Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die aan hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele, of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.

07.3   Tenzij daartoe door opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal opdrachtgever de inhoud van rapporteren, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van opdrachtnemer, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. De opdrachtgever zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.

07.4   Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem ingeschakelde derden.

07.5   Als niet in strijd zijnde met het bepaalde in de artikelen 6.1 en 6.2, is opdrachtnemer gerechtigd tot het vermelden van de verrichte werkzaamheden aan (potentiële) klanten van opdrachtnemer en slechts ter indicatie van de ervaring van opdrachtnemer, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 8: Verwerking van persoonsgegevens

08.1   De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is de uitvoering van de overeenkomst met deelnemer/Opdrachtgever zoals opgenomen in deze Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden.

08.2   Het doel waarvoor wij persoonsgegevens verwerken is gerelateerd aan de dienstverlening van de Opdrachtnemer, namelijk het ontwikkelen, onderhouden en verzorgen van training, opleiding, advisering, coaching en onderzoek, met als doel persoonlijke, team- en organisatieontwikkeling.

08.3   Alle persoonsgegevens die in het kader van de overeenkomst met de deelnemer/Opdrachtgever worden verkregen worden door Opdrachtnemer strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacy wet- en regelgeving behandeld.

08.4   Privacygegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Opdrachtnemer en worden gebruikt om betrokkene op de hoogte te houden van opleidingen en overige producten en diensten van Opdrachtnemer. Indien deelnemer aangeeft geen prijs te stellen op toezending van informatie anders dan voor de eigen training of opleiding, dan wordt dit direct gerespecteerd en zullen de gegevens van de deelnemer hiervoor niet meer worden gebruikt.

08.5   Inzage, correctie en verwijdering. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

08.6   De verwerking van persoonsgegevens levert informatie over het gebruik van de training en opleidingsdiensten en wordt dan ook benut voor het genereren van het niet tot de persoon herleidbare informatie in de vorm van statistische en andere overzichten voor beheer-, beleids- en onderzoeksdoeleinden.

08.7   Het gehele privacy statement kunt u vinden op onze website.

Artikel 9 Intellectuele eigendom

09.1   Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest waaronder begrepen modellen, technische instrumenten en software welke hij gebruikt of heeft gebruikt bij de uitvoering van de opdracht van opdrachtgever, voor zover deze uit de wet voortvloeien. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten, en andere geestesproducten van opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Het is opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer. Openbaring kan alleen geschieden na verkregen schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.

09.2   De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie onder vermelding van het copyright van opdrachtnemer voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

Artikel 10 Honorarium

10.1   Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.

10.2   Indien na de totstandkoming van de overeenkomst doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.

10.3   Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaratie van
ingeschakelde derden, wordt per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.

10.4   Over alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.

Artikel 11 Betaling

11.1   De opdrachtgever dient het verschuldigde cursusgeld zonder aftrek, korting, opschorting, of schuldverrekening, doch uiterlijk binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te voldoen, op de door opdrachtnemer aangegeven wijze, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

11.2   Indien opdrachtgever niet binnen de onder 09.1 genoemde termijn heeft betaald, is opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij opdrachtgever tenminste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer, vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.

11.3   Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten die opdrachtnemer maakt door niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever.

11.4   Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheden stelt in een door opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

11.5   Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om over het cursusprogramma, te definiëren als het open aanbod cursusprogramma, een eenmalige machtiging tot incasso te hanteren. De machtiging zal worden uitgeoefend ongeveer 6 weken voor de aanvang van de betreffende cursus indien vaststaat dat de betreffende cursus zal doorgaan.

Artikel 12 Reclames

12.1   Reclames met betrekking tot verrichte werkzaamheden en het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 30 dagen na verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek indien de opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.

12.2   Reclames als in het eerste bedoeld, schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

12.3   In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever reeds betaald honorarium.

Artikel 13 Leveringstermijn

13.1   Is opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dient te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen respectievelijk de informatie en materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.

13.2   Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn, indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

13.3   De overeenkomst kan -tenzij uitvoering ontwijfelbaar blijvend onmogelijk is- door opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij opdrachtnemer de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 265 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 14 Opzegging Open Cursus Programma

14.1   Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen. In geval van opzegging door opdrachtgever is opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigd de door opdrachtnemer gemaakte kosten inzake de opgezegde overeenkomst ten tijde van het moment van opzegging.

14.2   Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.

14.3   Ter zake van het door Opdrachtnemer gevoerde cursusprogramma -te definiëren als het open aanbod cursusprogramma- gelden de voorwaarden zoals weergegeven in de artikelen 14.4 en 14.5.

14.4   Annulering voor aanvang van het cursusprogramma

14.4.a Reguliere inschrijving
Annuleert opdrachtgever schriftelijk en uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de betreffende cursus, dan is opdrachtgever 20% van het cursusgeld aan opdrachtnemer verschuldigd. Het is in overleg mogelijk om de inschrijving kosteloos te verplaatsen naar een andere datum en/of locatie.

Bij een schriftelijke annulering door opdrachtgever bínnen 5 werkdagen voor aanvang van de cursus of na aanvang van de cursus, is opdrachtgever het volledige cursusgeld verschuldigd.

14.4.b Inschrijving via overheidsregeling
Maakt opdrachtgever gebruik van een subsidie- of andere overheidsregeling (zoals Nederland Leert Door en het STAP-budget), dan geldt dat als opdrachtgever binnen 5 werkdagen voor aanvang annuleert, opdrachtgever de reeds gemaakte kosten verschuldigd is. Daarnaast gelden vaak nog voorwaarden van de subsidieverstrekker zelf. De volgende kosten worden gehanteerd:

1-daagse training€ 97,50 excl. btw
2-daagse training€ 195,- excl. btw
3-daagse training€ 250,- excl. btw
4-daagse training€ 300,- excl. btw
Meerdaagse opleiding€ 900,- excl. btw

14.5   Bij annulering door opdrachtnemer is opdrachtnemer verplicht tot een vervangend aanbod, bestaande uit een vergelijkbare cursus op een ander tijdstip en/of locatie. Dit gaat altijd in overleg met opdrachtgever. Opdrachtgever heeft dan bovendien het recht om de deelnemer te laten vervangen door een collega.

Artikel 15 Opzegging Incompany Training

15.1      Annulering en/of verplaatsing van een Incompany Training kan uitsluitend plaatsvinden voordat opdrachtnemer met de betreffende Opleiding is aangevangen. Een verzoek van de Opdrachtgever tot annulering en/of verplaatsing dient uitsluitend schriftelijk geschieden. Als moment van ontvangst door opdrachtnemer van de annulering en/of verplaatsing geldt de datum van de poststempel/e-mail. Als bewijs van de annulering geldt de schriftelijke bevestiging door opdrachtnemer. De geplande aanvangsdatum van de (verplaatste) Incompany Training of andere vorm van Opleiding, geldt als uitgangspunt bij het bepalen van de hoogte van de kosten van de annulering zoals nader bepaald in art. 15.2.

15.2      Ingeval van annulering en/of verplaatsing zoals bedoeld in artikel 15.1 geldt het volgende:

  • Annulering/verplaatsing door de Opdrachtgever kan tot 30 dagen voor de geplande aanvangsdatum waarbij Opdrachtgever 10% van de Opleidingskosten aan Opdrachtnemer is verschuldigd met een minimum van €  150,00.
  • Opdrachtgever is 50% van de Opleidingskosten aan opdrachtnemer verschuldigd bij annulering en / of verplaatsing vanaf 30 dagen tot 5 dagen vóór de geplande aanvangsdatum
  • Opdrachtgever is 100% van de Opleidingskosten aan opdrachtnemer verschuldigd bij annulering en/of verplaatsing binnen 5 dagen vóór de geplande aanvangsdatum.

Artikel 16 Het in dienst nemen van wederzijds personeel

Geen van de betrokken partijen mag tijdens die duur van de opdracht en gedurende 6 maanden na
beëindiging van de opdracht personeel van de wederpartijen in dienst nemen of met dit personeel over indiensttreding onderhandelen, dan in overleg met de wederpartij.

Artikel 17 Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in
acht nemen die van een adviseur of trainer kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat de opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is opdrachtnemer voor die schade slechts aansprakelijk tot een maximum van drie maal het bedrag van het honorarium voor de betreffende opdracht over het laatste kalenderjaar, tenzij er aan de zijde van de opdrachtnemer sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

Artikel 18 Vervaltermijn

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer in ieder geval na een jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 19 Klachtenregeling

19.1   Eventuele klachten kunt u telefonisch danwel schriftelijk bij Opdrachtnemer onderbouwt indienen. Binnen 1 week wordt de klacht in behandeling genomen en volgt een terugkoppeling. Van deze behandeltermijn kan beargumenteerd worden afgeweken. Als u vindt dat een klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld door de Opdrachtnemer kunt u zich richten tot de Commissie Kwaliteitshandhaving NRTO (Papiermolen 34, 3994 DK Houten (info@nrto.nl)).

De uitspraak van de NRTO is hierbij bindend.

19.2   De Opdrachtgever is niet gerechtigd de betaling op te schorten ingeval er sprake is van een klacht.

Artikel 20 Toepasselijk recht

20.1   Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

20.2   Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer gevestigd is.

20.3   In afwijking van het bepaalde in lid 2 zijn opdrachtgever en opdrachtnemer bevoegd om geschillen aan een college voor geschillen voor te leggen.

Klik hier om de Algemene leveringsvoorwaarden te downloaden