ESF Subsidie

Elk jaar kunnen gemeenten, scholen, O&O-fondsen (opleidings- en ontwikkelingsfondsen) en organisaties een subsidieaanvraag indienen. Bij al deze aanvragen gaat het er om minder goed geschoolden kansen op werk te bieden.

In veel branches komen opleidingen van IMK Opleidingen voor subsidie in aanmerking. Dit kan voor werkgevers een flinke korting betekenen op de opleidingskosten. Laat deze kans niet onbenut! IMK Opleidingen helpt u graag op weg naar de juiste subsidie. Daarvoor bestaan verschillende mogelijkheden. Diverse Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen (O&O-fondsen) subsidiëren de scholing van werkenden.

Deze fondsen zijn verbonden aan de brancheverenigingen van de cao’s. Een aantal O&O-fondsen verstrekt nu ook subsidie van het ESF (Europees Sociaal Fonds), waarmee 40 procent van de opleidingskosten wordt vergoed. In sommige gevallen is ESF-subsidie zelfs ‘stapelbaar’ met reguliere subsidie.

Sociale innovatie wordt het sluitstuk in het ESF-traject. Er is in totaal over zeven jaar ruim 41 miljoen euro beschikbaar. Voorbeeld: voor de aanvragen van 2008 was er zeven miljoen euro beschikbaar. Het is de bedoeling de arbeidsproductiviteit te verhogen door het vernieuwen van werkwijzen, werkprocessen en arbeidsverhoudingen en het maximaal benutten van competenties. Doel is het verbeteren van bedrijfsprestaties en de ontplooiïng van talent.

Algemene eisen

Er worden aan projecten de volgende eisen gesteld:

 • een project duurt ten hoogste twaalf maanden;
 • een project is gericht op tenminste één van de volgende thema’s:
  – slimmer werken (bijvoorbeeld slimmer pauzeren, werkplekverbetering, nieuwe hulpmiddelen);
  – flexibelere arbeidsorganisaties (bijvoorbeeld combineren werk en privé, flexibeler arbeidstijden);
  – nieuwe verhoudingen in arbeidsorganisaties (bijvoorbeeld taakroulatie, verbeteren bedrijfscultuur);
 • deelname aan het project staat slechts open voor werkgevers;
 • het project wordt gesteund door zowel de deelnemende werkgever(s) als de werknemers;
 • begrote subsidiabele kosten bedragen ten minste 67 duizend euro en ten hoogste 160 duizend euro;
 • de beoogde resultaten van het project zijn algemeen overdraagbaar;
 • het project draagt bij aan de implementatie van sociale innovatie.

Specifieke eisen

U kunt subsidie krijgen wanneer u in de praktijk een implementatieplan uittest dat betrekking heeft op sociale vernieuwing en dat specifiek gericht is op de organisatie in kwestie. Het moet gaan om directe loonkosten van de projectleider en de projectmedewerkers en/of directe kosten van het inhuren van deskundigen (aantal bestede uren maal uurtarief). De gemaakte kosten worden overigens voor maximaal 75 procent gesubsidieerd.

De implementatie moet in ieder geval de volgende elementen bevatten:

U krijgt géén subsidie voor een implementatieplan dat is gericht op het stimuleren van kennisverspreiding, deregulering, loopbaanplanning, scholing van werknemers, instrumentontwikkeling, onderzoek of het opstellen van een arbocatalogus.

Informatie?

U kunt subsidie voor een opleiding of cursus van IMK Opleidingen voor aanvang van de opleiding aanvragen bij uw eigen O&O-fonds. Mocht een fonds een IMK Opleidingen training of opleiding (nog) niet erkennen, dan vernemen wij dat graag. Wij proberen dan om deze brancheorganisatie in de armen te kunnen sluiten. Helaas kunnen wij u dit vooraf niet garanderen.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met IMK Support, telefoon (0172) 42 34 56 of mail naar support@IMKopleidingen.nl.

Indien u ook denkt in aanmerking te komen voor het ESF subsidiefonds, kunt u het beste contact opnemen met uw eigen brancheorganisatie.

« Klik hier om naar de vorige pagina te gaan