Programma Cursus Arbeidscontracten, arbeidsrecht en ontslag

Uitgebreid programma van de cursus Arbeidscontracten, arbeidsrecht en ontslag

 • Wettelijk kader arbeidsrecht
 • De inhoud van de schriftelijke arbeidsovereenkomst
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en verlenging
 • – Aanzegplicht
  – Ziek uit dienst
  – Toepassing ketenregels

 • Proeftijd
 • – Wanneer wel en wanneer niet geldig?

 • Bedingen zoals het concurrentiebeding, beding nevenarbeid e.d.
 • – Vormvereisten
  – Wanneer opnieuw overeenkomen?

 • Recht op loon
 • – In welke gevallen heeft werknemer geen recht op loon?
  – Recht op loonsverhoging
  – Loonbeslag

 • Wijzigingen in contract of arbeidsvoorwaarden
 • – Op initiatief van werkgever
  – Op initiatief van werknemer
  – Wet flexibel werken
  – Rol ondernemingsraad

 • Ontslagrecht
 • – Regels voor opzegging
  – Ontslaggronden
  – Verplichte routes als werknemer niet instemt
  – Beroepsmogelijkheden
  – Opzegging met instemming werknemer en herroeping
  – Wederzijds goedvinden en vaststellingsovereenkomst

 • De transitievergoeding en de extra vergoeding
 • – In welke gevallen heeft werknemer recht op de (extra) ontslagvergoeding?
  – Welke kosten kunnen in mindering worden gebracht op de vergoeding?

 • Ontslag op bedrijfseconomische redenen
 • – Hoe beoordeelt UWV de aanvraag?

 • Ontslag op persoonlijke gronden
 • – Hoe beoordeelt de kantonrechter de aanvraag?
  – Dossiervorming
  – Hoe te handelen in complexe gevallen?

 • Goed werkgeverschap
 • – Zorgplicht
  – Scholingsplicht
  – Studiekostenbeding
  – Aansprakelijkheid van werkgever voor schade aan werknemer
  – Werknemer schadeverzekering

 • Goed werknemerschap
 • – Welke gedragsregels mag werkgever opleggen?
  – Invoeringsregels
  – Privacy- bescherming werknemer
  – Toezicht op naleving en handhaving
  – (Ernstig) verwijtbaar handelen
  – Geven van waarschuwingen en andere sancties
  – Aansprakelijkheid werknemer voor de schade die hij veroorzaakt

 • Ontslag op staande voet
 • – In welke gevallen is dat een goede optie?
  – Zorgvuldigheidsvereisten

 • Ziekte en arbeidsongeschiktheid
 • – Verplichtingen werkgever en werknemer
  – Procesgang, valkuilen en aanpak re-integratie
  – WIA- aanvraag en beoordeling
  – Contract en arbeidsvoorwaarden als werknemer blijft werken
  – Eventueel ontslag en vergoeding na 104 weken wachttijd
  – Rol en verantwoordelijkheid van bedrijfsarts/ arbodienst

 • Vakantierechten/ dagen
 • – Regels over opbouwen, opnemen/genieten, vervallen en verjaren

 • Verlofrechten op basis van Wet arbeid en zorg
 • – Calamiteiten en zorgverlof
  – Wanneer en voor wie heeft werknemer daar recht op
  – Beoordelen van claim op verlof door werknemer
  – Overige verlofvormen

 • Arbeidsovereenkomst met AOW’er
 • Oproepkrachten
 • – Welke contractvorm past daarbij?
  – Tips en valkuilen

 • Overeenkomst van opdracht
 • – Voor welke situaties is de OVO een goed alternatief?
  – Gebruik van Modelovereenkomst
  – Welke risico’s blijven er voor de opdrachtgever/werkgever?